Certyfikaty

Gotowy na nowe wyzwanie?

Zobacz wszystkie nasze oferty pracy

NBBU

Certyfikat

NBBU, tak jak APN, wierzy w elastyczny rynek pracy. Dlatego APN jest certyfikowanym cz?onkiem NBBU (Holenderskiego Zwi?zku Agencji Po?rednictwa Pracy i Pracy Tymczasowej). Wszystkie przedsi?biorstwa nale??ce do NBBU spe?niaj? wysokie wymogi jako?ciowe. Uk?ad zbiorowy pracy NBBU dla pracowników tymczasowych zapewnia  równowag? pomi?dzy elastyczno?ci? i bezpiecze?stwem. Wa?ne przy tym jest to, ?e NBBU jest zgodny z ustaleniami porozumienia na rzecz polityki spo?ecznej („Sociaal Akkoord“) i ustaw? o pracy i zabezpieczeniu spo?ecznym.

Wszystkie agencje pracy tymczasowej nale??ce do NBBU spe?niaj? wymóg posiadania znaku jako?ci SNA i tym samym spe?niaj? wszystkie kryteria finansowe i administracyjne, które tego typu agencje powinny spe?nia?. Stanowi to dla naszych klientów dodatkow? gwarancj?, ?e jako?? i rzetelno?? we wszystkich obszarach jest w firmie APN najwa?niejsza.

Missie
Missie

SNA

Certyfikat

APN posiada certyfikat SNA. Stichting Normering Arbeid (SNA, Stowarzyszenie na rzecz Normalizacji Pracy) przyznaje znak jako?ci SNA na podstawie dwóch norm NEN 4400-1 i NEN 4400-2. Firmy posiadaj?ce znak jako?ci SNA przechodz? okresowe kontrole (co do zasady dwa razy w roku) pod k?tem wype?niania swoich obowi?zków zwi?zanych z prac?, do których nale?y mi?dzy innymi:

  • Identyfikacja przedsi?biorstwa
  • Zg?aszanie i odprowadzanie w Holandii nale?nych podatków od wynagrodze? i VAT-u.
  • Wyp?acanie wynagrodze? zgodnych z przepisami ustawowymi dotycz?cymi wynagrodzenia minimalnego i minimalnego dodatku urlopowego
  • Przeprowadzanie kontroli to?samo?ci i kontroli uprawnie? do ?wiadczenia pracy w Holandii
  • Zapobieganie zagro?eniom skutkuj?cym poci?gni?ciem do odpowiedzialno?ci i karami pieni??nymi w zwi?zku z delegowaniem pracowników lub zlecaniem pracy.

SNF

Certyfikat

APN jest wpisany do rejestru SNF. Organizacje uwzgl?dnione w tym rejestrze spe?niaj? norm? dotycz?c? mieszka? dla migrantów zarobkowych. W normie tej wyró?niono nast?puj?ce elementy: przestrze? i prywatno??, sanitariaty, bezpiecze?stwo i higiena, udogodnienia, zapewnianie informacji i pozosta?e wymogi oraz bezpiecze?stwo po?arowe. Ka?dy element obejmuje szereg konkretnych wymaga?, które mieszkanie musi spe?nia?. APN jest tak?e zg?oszony do rejestru najemców SNF. W ten sposób APN co roku wykazuje, ?e mieszkania dla wszystkich migrantów zarobkowych zapewnia w organizacjach posiadaj?cych znak jako?ci SNF.

Missie

Przejrzyj nasze oferty pracy

Skontaktuj się

Złóż aplikację od razu